วิธีเตรียมเงินในบัญชี วีซ่านักเรียน Tier4

คำถามสุดฮิตของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ คือ ต้องเตรียมเงินในบัญชีเท่าไหร่? โดยเฉพาะ วีซ่านักเรียนประเภท Tier4 ที่มีการเตรียมเงินในบัญชีไม่เหมือนกับการขอวีซ่านักเรียนประเภทอื่นๆ หากเตรียมเงินในบัญชี ไม่ตรงตามที่ทางสถานทูตกำหนด นักเรียนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้ การศึกษาหาข้อมูลก่อนการยื่นขอวีซ่าจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

วิธีการเตรียมเงินในบัญชี วีซ่านักเรียน Tier4

บัญชีธนาคาร หรือเอกสารทุน

 • บัญชีที่ใช้ต้องเป็นชื่อของนักเรียนเอง พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • หากเป็นบัญชีกู้ยืมต้องเป็นชื่อนักเรียนและแสดงวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียน
 • นักเรียนทุนต้องมีเอกสารยืนยันจากผู้ให้ทุน หรือเอกสารบริษัทที่ออกทุนให้นักเรียน

จำนวนเงินในบัญชี = ค่าเรียน (Course fees) + ค่ากินอยู่ต่อเดือน (Monthly maintenance funds)

 • ค่าเรียนดูได้จาก CAS และต้องตรงกับรายละเอียดใน CAS เท่านั้น
 • ค่ากินอยู่ต่อเดือน ในลอนดอน (Inside London) จะต้องมีเงิน £1,265 ต่อเดือนตามระยะเวลาที่เรียน สูงสุดไม่เกิน 9 เดือน
 • ค่ากินอยู่ต่อเดือน นอกลอนดอน (Outside London) จะต้องมีเงิน £1,015 ต่อเดือนตามระยะเวลาที่เรียน สูงสุดไม่เกิน 9 เดือน

วิธีการคำนวนเงินในบัญชี

 • ตัวอย่างที่ 1
  คอร์ส MSc Marketing at Sample University (Outside London) 1 year programme

ค่าเรียน £10,500
ค่าเรียนที่จ่ายไปแล้ว (Deposit paid) £2,000
ค่าเรียนส่วนที่เหลือที่ต้องจ่าย £10,500 – £2,000 = £8,500
ค่ากินอยู่นอกลอนดอน 9 เดือน x £1,015 = £9,135
เงินที่ต้องเตรียมในบัญชี £8,500 + £9,135  = £17,635 (หรือประมาณ 800,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

 • ตัวอย่างที่ 2
  คอร์ส Pre-Sessional English at London Sample University (Inside London) 2 months programme

ค่าเรียน £3,600
ค่าเรียนที่จ่ายไปแล้ว (Deposit paid) £500
ค่าเรียนส่วนที่เหลือที่ต้องจ่าย £3,600 – £500 = £3,100
ค่ากินอยู่ในลอนดอน 2 เดือน x £1,265 = £2,530
เงินที่ต้องเตรียมในบัญชี £3,100 + £2,530 = £5,630 (หรือประมาณ 250,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

ยอดเงินในบัญชีจะต้องมีอยู่ในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 28 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบฟอร์ม Visa Application ออนไลน์

หลังจากที่มีเงินอยู่ในบัญชีมากกว่า 28 วัน นักเรียนจะต้องไปขอให้ธนาคารออกเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Letter/Guarantee) พร้อมกับรายการเดินบัญชี (Bank Statement) เพื่อเตรียมไว้ยื่นวีซ่า ธนาคารจะต้องระบุว่า มีเงินจำนวนดังกล่าว (GBP) อยู่ในบัญชีมาไม่น้อยกว่า 28 วัน (Money has been in account for 28 days) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จำเป็นต้องเช็คให้ถูกต้องและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธทางจากสถานทูต นักเรียนที่มีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ สามารถปรึกษากับ Brilliant Life 02 641-4748 ได้นะคะ สมัครเรียน ทำวีซ่า ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น