Le Cordon Bleu, London

สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, London สถาบันตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลอนดอน เดินทางสะดวก มีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และเป็นเมืองหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ จึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้เป็นเชฟทั้งหลายต้องการที่จะมาหาประสบการณ์ ณ ที่แห่งนี้ ภายในสถาบันมีนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนเพราะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

Basic Patisserie Certificate เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส
รวมถึงส่วนประกอบหลักของขนม, คุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละชนิด, การนำส่วนประกอบมาผสมกัน,
และการทำขนมชนิดต่างๆ เมื่อรู้หลักการและเทคนิคการทำขนมแต่ละชนิดแล้วนั้น
นักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะความชำนาญในการทำขนม และการตกแต่งขนมสไตล์ต่างๆ รวมถึงสไตล์ภัตตาคารด้วย จากนั้น
นักเรียนก็จะได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมดนั้นมาสร้างสรรค์ขนมที่มีสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Diploma de Patisserie หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ
Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

Basic Patisserie Certificate เรียน (Standard) 18-21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
1 เทอม
(Standard)
29 Sep 17 – 15 Dec 17
5 Jan 18 – 23 Mar 18
6 Apr 18 – 22 Jun 18
29 Jun 18 – 14 Sep 18
28 Sep 18 – 14 Dec 18
£6,595 296,775

Diploma de Patisserie เรียน (Standard) 18-21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, (Intensive) 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
3 เทอม
(Standard)
29 Sep 17 – 22 Jun 18
5 Jan 18 – 14 Sep 18
6 Apr 18 – 14 Dec 18
29 Jun 18 – 22 Mar 19
28 Sep 18 – 21 Jun 19
£16,872 759,240
2 เทอม
(Intensive)
2 Oct 17 – 23 Mar 18
3 Jan 18 – 22 Jun 18
26 Mar 18 – 14 Sep 18
2 Jul 18 – 14 Dec 18
1 Oct 18 – 22 Mar 19
£17,104 769,680

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

Basic Cuisine Certificate เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี,
เทคนิคการทำอาหารประเภทต่างๆ, การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัว, การทำอาหารอย่างเป็นขั้นตอน, การจัดองค์ประกอบอาหาร,

และการควบคุมเวลาในการทำอาหาร, จากนั้น ก็จะเน้นความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น, การจัดจานอาหาร,
และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร, และสุดท้าย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความชำนาญในการทำอาหาร, การปรุงอาหาร,
การจัดจานอาหาร, การตกแต่งอาหาร, การทำอาหารตามฤดูกาล, และการพัฒนาหลักการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร

 Cuisine Certificate หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior, เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, เทคนิคการทำอาหารประเภทต่างๆ, การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัว, การทำอาหารอย่างเป็นขั้นตอน, การจัดองค์ประกอบอาหาร, และการควบคุมเวลาในการทำอาหาร, จากนั้น ก็จะเน้นความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น, การจัดจานอาหาร, และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร, และสุดท้าย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความชำนาญในการทำอาหาร, การปรุงอาหาร, การจัดจานอาหาร, การตกแต่งอาหาร, การทำอาหารตามฤดูกาล, และการพัฒนาหลักการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร

Diploma de Cuisine หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior
เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

Basic Cuisine Certificate เรียน (Standard) 18-21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
1 เทอม
(Standard)
29 Sep 17 – 15 Dec 17
5 Jan 18 – 23 Mar 18
6 Apr 18 – 22 Jun 18
29 Jun 18 – 14 Sep 18
28 Sep 18 – 14 Dec 18
£7,350 330,750

Diploma de Cuisine เรียน (Standard) 18-21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, (Intensive) 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
3 เทอม
(Standard)
29 Sep 17 – 22 Jun 18
5 Jan 18 – 14 Sep 18
6 Apr 18 – 14 Dec 18
29 Jun 18 – 22 Mar 19
28 Sep 18 – 21 Jun 19
£19,100 859,500
2 เทอม
(Intensive)
2 Oct 17 – 23 Mar 18
3 Jan 18 – 22 Jun 18
26 Mar 18 – 14 Sep 18
2 Jul 18 – 14 Dec 18
1 Oct 18 – 22 Mar 19
£19,288 867,960

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

Grand Diplome หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Cuisine และหลักสูตร Pâtisserie โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ Basic
Cuisine, Intermediate Cuisine, Superior Cuisine, Basic Patisserie, Intermediate Patisserie, Superior
Patisserie เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร “Le Cordon Bleu Le Grand Diplôme” สำหรับหลักสูตร Cuisine
เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, การเตรียมอาหาร, การจัดอาหาร, การจัดจาน,
การเลือกทำอาหารตามฤดูกาล, การทำอาหารประจำท้องถิ่น, การทำอาหารวิธีต่างๆ, การเลือกวิธีทำอาหารให้เหมาะสมกับรายการอาหาร, ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค
ทักษะ และความชำนาญในการทำอาหารจนสามารถสร้างสรรค์อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, และสำหรับหลักสูตร Pâtisserie
เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักในการทำขนม, หลักการทำขนมอย่างมีขั้นตอน,
การตกแต่งขนมด้วยวิธีต่างๆ, การทำขนมสไตล์ต่างๆ, ตลอดจนการพัฒนาทักษะความชำนาญจนสามารถสร้างสรรค์ขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้,
หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

Grand Diplome เรียนจันทร์ ถึง เสาร์ 32-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
3 เทอม
(Standard)
29 Sep 17 – 22 Jun 18
5 Jan 18 – 14 Sep 18
6 Apr 18 – 14 Dec 18
29 Jun 18 – 22 Mar 19
28 Sep 18 – 21 Jun 19
£33,995 1,529,775

Diploma in Culinary Management เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
11 สัปดาห์ 2 Oct 17 – 15 Dec 17
8 Jan 18 – 23 Mar 18
9 Apr 18 – 22 Jun 18
2 Jul 18 – 14 Sep 18
1 Oct 18 – 14 Dec 18
£5,995 269,775

Diploma in Wine, Gastronomy and Management เรียน 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
6 เดือน 2 Oct 17 – 23 Mar 18
3 Apr 18 – 14 Sep 18
1 Oct 18 – 22 Mar 19
1 Apr 19 – 13 Sep 19
£12,500 562,500

Gourmet & Short Courses เรียน 60 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จันทร์ ถึง เสาร์ 8.00 – 14.30 น.

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ราคา (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Cake Decorating 18 Sep 17 – 28 Sep 17 £2,950 132,750

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field