Le Cordon Bleu, London

สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, London สถาบันตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลอนดอน เดินทางสะดวก มีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และเป็นเมืองหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ จึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้เป็นเชฟทั้งหลายต้องการที่จะมาหาประสบการณ์ ณ ที่แห่งนี้ ภายในสถาบันมีนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนเพราะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

2016 Academic Calendar
Diplomas and Certificates – Standard

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
8 Jan 2016 – 24 Mar 2016 1 Apr 2016 – 17 Jun 2016 24 Jun 2016 – 9 Sep 2016 30 Sep 2016 – 16 Dec 2016

Patisserie Certificate หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส รวมถึงส่วนประกอบหลักของขนม, คุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละชนิด, การนำส่วนประกอบมาผสมกัน, และการทำขนมชนิดต่างๆ เมื่อรู้หลักการและเทคนิคการทำขนมแต่ละชนิดแล้วนั้น นักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะความชำนาญในการทำขนม และการตกแต่งขนมสไตล์ต่างๆ รวมถึงสไตล์ภัตตาคารด้วย จากนั้น นักเรียนก็จะได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมดนั้นมาสร้างสรรค์ขนมที่มีสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Patisserie Diploma หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

Pâtisserie Certificate ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Basic (BC) £6,255 306,495
Intermediate (IC) £5,360 262,640
Superior (SC) £5,879 288,071
Culinary Arts Diplomas ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Pâtisserie Diploma Fees £15,669 767,781

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

 Cuisine Certificate หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior, เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, เทคนิคการทำอาหารประเภทต่างๆ, การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัว, การทำอาหารอย่างเป็นขั้นตอน, การจัดองค์ประกอบอาหาร, และการควบคุมเวลาในการทำอาหาร, จากนั้น ก็จะเน้นความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น, การจัดจานอาหาร, และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร, และสุดท้าย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความชำนาญในการทำอาหาร, การปรุงอาหาร, การจัดจานอาหาร, การตกแต่งอาหาร, การทำอาหารตามฤดูกาล, และการพัฒนาหลักการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร

 Cuisine Diploma หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

Cuisine Certificate ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Basic (BC) £7,079 346,871
Intermediate (IC) £6,185 303,065
Superior (SC) £6,860 336,140
Culinary Arts Diplomas ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Cuisine Diploma Fees £18,010 882,490

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

 Cuisine & Patisserie Certificate หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Pâtisserie และหลักสูตร Cuisine โดยแต่ละหลักสูตรนั้นเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับทำขนมฝรั่งเศสจากหลักสูตร The Patisserie Diploma และความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศสจากหลักสูตร The Cuisine Diploma, หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

 

Grand Diploma หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Cuisine และหลักสูตร Pâtisserie โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ Basic Cuisine, Intermediate Cuisine, Superior Cuisine, Basic Patisserie, Intermediate Patisserie, Superior Patisserie เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร “Le Cordon Bleu Le Grand Diplôme” สำหรับหลักสูตร Cuisine เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, การเตรียมอาหาร, การจัดอาหาร, การจัดจาน, การเลือกทำอาหารตามฤดูกาล, การทำอาหารประจำท้องถิ่น, การทำอาหารวิธีต่างๆ, การเลือกวิธีทำอาหารให้เหมาะสมกับรายการอาหาร, ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค ทักษะ และความชำนาญในการทำอาหารจนสามารถสร้างสรรค์อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, และสำหรับหลักสูตร Pâtisserie เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักในการทำขนม, หลักการทำขนมอย่างมีขั้นตอน, การตกแต่งขนมด้วยวิธีต่างๆ, การทำขนมสไตล์ต่างๆ, ตลอดจนการพัฒนาทักษะความชำนาญจนสามารถสร้างสรรค์ขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

Cuisine & Pâtisserie Certificate ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Basic (BC) £11,983 587,167
Intermediate (IC) £11,243 550,907
Superior (SC) £12,437 609,413
Culinary Arts Diplomas ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Grand Diplôme Fees £29,754 1,457,946

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

2016 Academic Calendar
Diplomas – Intensive

Term 1 Term 2 Term 3
6 Jan 2016 – 17 Jun 2016 29 Mar 2016 – 9 Sep 2016 27 Jun 2016 – 16 Dec 2016
Culinary Arts Diplomas – Intensive Fees ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Cuisine Diploma Fees – Intensive £18,638 913,262
Pâtisserie Diploma Fees – Intensive £16,073 787,577

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

2016 Academic Calendar
Diplomas and Certificates – Standard

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
11 Jan 2016 – 24 Mar 2016 4 Apr 2016 – 17 Jun 2016 27 Jun 2016 – 9 Sep 2016 3 Oct 2016 – 16 Dec 2016
Culinary Arts Diplomas ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Diploma in Culinary Management Fees £5,495 269,255
Culinary Arts Diplomas ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)
Diploma in Wine, Gastronomy and Management Fees £12,500 612,500

Professional Diploma in Entrepreneurial Hospitality Management

ค่าเรียนหลักสูตร Professional Diploma in Entrepreneurial Hospitality Management

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Professional Diploma

14,500

652,500

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field